Amcadga

未分類

國民小學補習學校學生成績考查辦法-第5條

國小補校各項(科)成績考查過程,以百分法計分,不排名次,其結果以等第紀錄,通知學生或監護人,其等第之評定如左:
一、優等:
九十分以上至一百分者。
二、甲等:
八十分以上未滿九十分者。
三、乙等:
七十分以上未滿八十分者。
四、丙等:
六十分以上未滿七十分者。
五、丁等:
未滿六十分者,為不及格。