Amcadga

未分類

民法-第476條

消費借貸,約定有利息或其他報償者,如借用物有瑕疵時,貸與人應另易以無瑕疵之物。
但借用人仍得請求損害賠償。
消費借貸為無報償者,如借用物有瑕疵時,借用人得照有瑕疵原物之價值,返還貸與人。
前項情形,貸與人如故意不告知其瑕疵者,借用人得請求損害賠償。