Amcadga

未分類

非專用於公務之港勤船及工作船船員管理規則-第6條

分班配置船員之海勤資歷,每班以三分之二日計算之。
船員於不同類型船舶之海勤資歷,應分別計算。