Amcadga

未分類

民法-第449條

租賃契約之期限,不得逾二十年。
逾二十年者,縮短為二十年。
前項期限,當事人得更新之。
租用基地建築房屋者,不適用第一項之規定。